Auktoriserad bilskrot när du skrotar bilen Göteborg

Nu tycks både regering och riksdag fått upp ögonen för illegala verksamheter inom transport-näringen. Dessa medverkar till stor del med skattebedrägerier och som rimmar illa med den alltmer utpekande svenska modellen där alla bör betala skatt efter givna regler. Skatteverket tycks ha god kontroll inom etablerade och registrerade företag men tycks sakna både kunskap och vilja att försöka lösa den allt mer växande problematiken inom den svarta
sektorn, som till stor del består av många små aktörer som kamouflerar sig skickligt genom felinformationer i annonseringar bland annat i Google. Men det är inte bara Skatteverket som förlorar enorma summor i utebliven skatteindrivningar. De mest utsatta i den svenska modellen är de seriösa företagen som är registrerade och skattebetalande med speciella kostnader för att utföra sina tjänster efter gällande lagar och förordningar. Att försöka konkurrera under sådana förhållande driver många till konkurs och bidrar
till ytterligare bortfall från statskassan.

Missförhållandena är inte nya och okända. De är bara eskalerande på grund av bristande tillsyn av de lagar som trots allt finns i dag. Lagöverträdarna känner sig trygga med dagens situation.
Och det är det här myndigheterna ska slå sönder genom att bland annat hitta andra möjligheter till ansvarstagande och lagföring av överträdelser. En mycket stor del av sammanhanget utgörs av transportverksamheter men kommer även att inkludera ändrade lagförda krav före transportbeställningar och efter leveranser.
Inom transportsektorn kan skönjas olika segment. Ett aktuellt sådant är tillvaratagandet av uttjänta bilar (skrotbilar) som idag betraktas som en gråzon med illegal verksamhet där transporten är kärnan.

Att så är fallet kan läsas i Riksdagens motion 2017/18:246. Hur mycket får man när man skrotar bilen Förslagen skrotningspremie som lösning kommer med stor säkerhet att bli någon annan när problemen har analyserats och de verkliga orsakerna har avslöjats. Helt nyligen efter årsskiftet 2017/2018 kom regeringen ut med ett förslag till nya lagar vad gäller transporter.
Här inriktar man sig på beställaren av transporten. Den som beställer en transport ansvarar också för att transportören uppfyller de krav som ställts mot densamme. Beställaren kommer att lagföras
och åtalas vid försummelse. Många kommer att anse det är polisens ansvar att sköta sådana ärenden. Men att ytterligare skapa nya lagar som inte kan kopplas till någon lagförd ansvarig skapar endast möjlighet till flera illegala handlingar som inte kontrolleras. Genom de tänkta lagarna skapas möjlighet att bekämpa
brottsligheten inom branschen.

Ett återkommande problem är till exempel transporter av uttjänta fordon till bilskrot som kräver tillstånd av Länsstyrelsen. Detta för att transportören måste ha speciella försäkringar och kunskap för täckning av eventuella olyckor. Dagens beställare från kommuner och myndigheter är medvetna vid beställningar medan många
privatpersoner tycks vara okunniga trots att en kontroll om tillhörighet är mycket enkelt att göra. Kontentan av det nya lagförslaget är att dessa omedvetna personer obönhörligen kommer att bötfällas om transportör/bärgare utan tillstånd anlitas. Inom övriga transportsegment kommer motsvarande enkla kontroll- och bevispunkter att utformas som hjälp till beställaren vid val av transportör/bärgare.