תקנון שימוש

  1. כללי    

 
(א)  אתר מסיבה.נט (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י גחלילית, משמש כמרכז קניות אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות פומביות ו\או מכירות קבוצתיות.
(ב)  בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
(ג)    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין גחלילית. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 

  1. אודות המכירות                         

 
(א)  גחלילית מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים ונותני השירותים המובילים בענף אירועים בישראל.
בעלי עסקים, יבואנים ונותני שירות (להלן: "מציגים") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.
(ב)  עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל הסבר השירות או המוצר המוצע ומחירו.
(ג)    במכירה פומבית יוצג בדף המכירה אף המחיר הנמוך ביותר שאפשר לתת הצעה (להלן "מחיר המינימום"), ו/או את הסכום הקפיצה בו ניתן לתת הצעה מעל ל- מחיר המינימום (להלן: "סכום הקפיצה המותר").

סכום הקפיצה המותר יכול להשתנות במהלך המכירה, לפי שיקול דעתה של גחלילית.
(ד)   במכירה קבוצתית יוצגו מעבר לפרטים אודות המוצר או השרות המוצע למכירה, כל ההצעות הזוכות. כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
(ה)  כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי גחלילית וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "כרטיס לקוח" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.

חשוב להבהיר,הרשמה למסיבה.נט מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות גחלילית, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של גחלילית.      

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את גחלילית ו/או נותני השירותים. הרישום שנרשם במחשבי גחלילית יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.  

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה, בשיחה טלפונית.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
(ו)     במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של מסיבה.נט לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה גחלילית זכאית לבטל את ההזמנה.    
(ז)    מועדי המשלוח מחושבים רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של גחלילית בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה גחלילית זכאית לבטל את ההזמנה.    

זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 10 להלן, רשאים גחלילית ו/או נותני השירותים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.  
 

  1. שיטות המכירה         

 
(א)  מכירה רגילה
(1)   מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
(2)   הגולש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
(3)   במכירה רגילה רשאי הגולש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך ולהמתין לנציג גחלילית שיצור עמו קשר טלפוני. מכירה תחשב כהושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג גחלילית לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.
יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
 
(ב)  מכירה פומבית
(1)   מכירה פומבית הנה מכירה שבה מוצעים למכירה, למרבים במחיר, כמות מוצרים או שירותים בכמות מקסימלית (להלן "כמות היחידות המקסימלית") בכל מכירה פומבית יקבע ע"י גחלילית כמות היחידות המקסימלית כאמור. כמות זו לא תפורסם באתר בעת המכירה.
(2)   מכירה פומבית תחל בהצעה של יחידה אחת כאשר כל מציע יהא רשאי להגיש הצעת מחיר הגבוהה ממחיר המינימום שמוצג בדף המכירה, כאשר התוספת למחיר המינימום הנה בכפולות של סכום הקפיצה המותר במפורט בדף המכירה. כל מציע רשאי להגיש הצעה חדשה גבוהה יותר מההצעה האחרונה שהוגשה. יודגש, לא ניתן להגיש הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או שאינן בהתאם לסכום הקפיצה המותר.
(3)   בכל מכירה פומבית יקבע ע"י גחלילית מחיר (להלן "המחיר הקובע") אשר הצעות שניתנו מעליו יגרמו לגידול במספר המוצרים המוצעים למכירה עד לכמות היחידות המקסימליות, והמציעים האמורים יחשבו כזוכים באותה עת במחיר שהוצע על ידם.

ניתנו הצעות מעל המחיר הקובע בכמות העולה על כמות היחידות המקסימליות, תמשך המכירה עד למועד סיומה באותו אופן שבה מבוצעת מכירה פומבית קלאסית של מספר יחידות. 

יובהר ויודגש, בכל מכירה בה ניתנו הצעות שאינן עוברות את המחיר הקובע עד למועד סיום המכירה, יחשב כזוכה אותו מציע אשר נתן את ההצעה הגבוה ביותר לפני מועד סיום המכירה.
 
(ג)    מכירה קבוצתית
(1)   מכירה קבוצתית הנה מכירה שבה מוצעים למכירה כמות סופית (להלן "הכמות המוצעת") של מוצרים או שירותים במחיר קבוע בהתאם ובאופן כפי שיפורט להלן.
(2)   במכירה קבוצתית תימכר כמות יחידות בהתאם למספר המציעים ובכל מקרה לא יותר מהכמות המוצעת .כל מציע יהא רשאי להגיש הצעות לרכישת מוצר ו/או שרות, בטרם הסתיימה המכירה. הציע מציע הצעה לרכישת מוצר ו/או שרות במכירה קבוצתית יכנס שמו לרשימת הקונים.

חשוב להבהיר, מציע יחשב כזוכה, רק לאחר סיום המכירה, בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור חברות האשראי לרכישה ואישור זמינות נותן השירות בקניה קבוצתית של שירותים.    

יובהר ויודגש, לא ניתן לחזור מהצעה שניתנה. ניתנה הצעה ע"י מציע וזכה המציע במכירה, יהא ביטול הזכייה כפוף לאמור בסעיף 10 לתקנון זה.
 

  1. מערכת אירועים:

 
מנהלי האתר קיבצו בקפידה את נותני השירותים המובילים והטובים ביותר בתחום פעילותם.
מערכת האירועים באתר מסיבה.נט משמשת זירת מכירה וקניה מרצון. לאתר ו/או לגחלילית אין צד בעסקה.
 

  1. מועדי המכירה

 
(א)  במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
(ב)  המכירה פומבית תחל ותסתיים לפי המצוין באתר בעת המכירה.
(ג)    המכירה הקבוצתית תחל ותיסגר במועדים המפורטים בדף המכירה באתר. על אף האמור לעיל מכירה קבוצתית תסתיים מיידית ולפני מועד הסיום המפורסם בדף המכירה אם ניתנו הצעות כמספר המוצרים/או השירותים שהועמדו למכירה.
(ד)   במכירה קבוצתית גחלילית תהא רשאית להאריך את מועד סיום המכירה ו/או להגדיל את הכמות המוצעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
(ה)  במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה, רשאית גחלילית על פי שיקול דעתה להאריך את מועד סיום המכירה ו/או לבטלה.
 

  1. עדכון האתר ופרסום ההצעות במכירה פומבית קלאסית/פומבית/קבוצתית

 
(א)  בכל תקופת המכירה, יפורסמו באתר:
במכירה פומבית: ההצעות הגבוהות ביותר ו/או ההצעות הזוכות כולן או חלקן, כשהן כוללות את שם המשתמש של המציע, המחיר המוצע, סטטוס נוכחי, מועד הגשת ההצעה ומועד הגשת ההצעה הראשונה.
במכירה קבוצתית: כל ההצעות, כשהן כוללות את שם המשתמש של המציע, המחיר המוצע, סטטוס נוכחי, מועד הגשת ההצעה. 

יובהר ויודגש, תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט דורשת זמן לכן מומלץ להגיש הצעה לא יאוחר מ- 30 שניות לפני תום המכירה.
(ב)  גחלילית תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת ההצעות באופן מקוון על מנת לספק למציע תמונה עדכנית ונכונה של ההצעות הגבוהות באותה השעה.
(ג)    ההצעות הזוכות במכירה פומבית יהיו ההצעות הגבוהות ביותר במועד סגירת המכירה בהתאם למספר היחידות המוצעות למכירה.
ההצעות הזוכות במכירה קבוצתית יהיו אותם הצעות הרשומות ברישומי גחלילית בעת סגירת המכירה.
(ד)   הצעה שלא עמדה בתנאי תקנון זה תיפסל.
(ה)  בתוך 12 שעות לאחר סגירת המכירה, גחלילית תפרסם את רשימת ההצעות הזוכות ופרטי הזוכים. בנוסף, הזוכים יקבלו הודעת זכייה בתוך  שעות  48 בדואר אלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו. 

פרטים אודות ההצעות שהוגשו ואודות המכירות שבוצעו ניתן למצוא בקישורית "כרטיס לקוח". 

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את גחלילית ו/או נותני השירותים. גולש יחשב כזוכה גם אם לא קיבל הודעה בדואר האלקטרוני, מכל סיבה שהיא.
(ו)     רשימת ההצעות הזוכות, תעשה על סמך הרישום שנעשה במחשבי גחלילית. רישומים אלו מהווים ראיה חלוטה לנכונותם.
 

  1. אספקת/הובלת המוצרים

 
(א)  גחלילית ו/או נותני השירותים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. גחלילית ו/או נותני השירותים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. גחלילית ו/או נותני השירותים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
(ב)  גחלילית ו/או נותני השירותים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של גחלילית ו/או נותני השירותים לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
(ג)    באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית גחלילית ו/או נותני השירותים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
(ד)   התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו גחלילית מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
(ה)  זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) 

דע: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למשרד גחלילית.  
 

  1. שירות לקוחות

 
             ניתן להתקשר בכל שאלה לטל. 6879981 – 03 לקבלת פרטים נוספים על המוצרים והשירותים המוצעים באתר.
 

  1. ביטול עסקה/מכירה

 
(א)  מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")
(ב)  לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
o      ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
o      ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
o      ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
(ג)    ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לאתר מסיבה.נט.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה ע"י מבצע הפעולה כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של גחלילית.
(ד)   אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של בעל החנות לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
(ה)  האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
(ו)     האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על גחלילית אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
(ז)    גחלילית תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
(1)   במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
(2)   במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
(3)   אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.
(4)   במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
(ח)  אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים גחלילית ו/או נותני השירות לבטל את המכירה או השירות או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור גחלילית ו/או נותני השירות ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 

  1. שונות

 
(א)  רק לבתי המשפט באזור תל-אביב יפו תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.
(ב)  התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 15.04.2003  וניתן לשינוי בכל עת ע"י גחלילית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.